Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 11.05.2021 11:39:23

1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Rantasalmen Kennelyhdistys ja sen kotipaikka on Rantasalmen kunta.

2 YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitääkoiranomistajien keskuudessa koiraharrastusta ja koetoimintaa. Päämääriään yhdistys pyrkii toteuttamaan koulutus-, kilpailu-, koe- ja näyttelytoiminnalla. Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, kilpailuja, näyttelyitä. Yhdistyksellä on oikeus omistaa arvopapereita ja toimintaansa varten tarpeellinen kiinteistö. Yhdistys voi liittyä Suomen Kennelliitto ry:n ja sen alaisten liittojen jäseneksi. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä testamentteja.

3 YHDISTYKSEN KIELI

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

4 JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Kunniajäseniksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi. Kunniajäseniksi voidaan nimittää enintään viisi (5) samanaikaisesti elossa olevaa henkilöä. Jäsenet voivat keskuudessaan muodostaa epäitsenäisiä rotu- ja harrastusjaostoja.

5 JÄSENMAKSUT

Jäseniltä kunniajäseniä lukuunottamatta kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

6 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään helmikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2) Todetaan kokouksen laillisuus.

3) Esitetään edellisen toimintavuoden toimintakertomus, tilit, tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

4) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

5) Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eronneiden tilalle.

6) Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

7) Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.

8) Vahvistetaan kuluvaksi vuodeksi tulo- ja menoarvio.

9) Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

10) Valitaan tarpeelliset jaostot.

11) Päätetään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta kirjallisesti esittämät, kokouksen asialistalle otetut asiat.

12) Päätetään miten yhdistyksen kokouksista ja päätöksistä tiedoitetaan.

13) Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

7 YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa mitä 13§ on määrätty.

8 ÄÄNIOIKEUS JA ÄÄNESTYS

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä sekä kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Äänestys on yhdistyksen kokouksessa avoin, jos kuitenkin pyydetään suljettua äänestystä, on sellainen toimitettava. Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mentyä tasan ratkaisee arpa.

9 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

10 YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

Jäsen joka rikkoo näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä, laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai esiintyy hyvien tapojen vastaisesti, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään 2/3 läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintakaudelta, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

11 TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikautena onkalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen kokousten pöytäkirjat on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään helmikuun seitsemänteen (7) päivä mennessä. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään helmikuun kahdenteenkymmenenteen ensimmäiseen (21) päivään mennessä.

12 HALLITUS

Yhdistyksen johdosta ja hallinnosta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain puheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä. Ensimmäisenä vuotena määrätään erovuoroiset hallituksen jäsenet arvalla. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen (3) jäsenen läsnäollessa. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus edustaa yhdistystä ja johtaa sen toimintaa, hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat, ottaa ja erottaa yhdistyksen virkailijat, kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle, sekä hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta.

13 KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen ja muut tiedonannot on saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella yhdessä paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla.

14 JAOSTOT JA TOIMIKUNNAT

Yhdistykselle voidaan tarpeen mukaan perustaa hallituksen valvonnan alaisuudessa toimivia jaostoja ja toimikuntia hoitamaan eri tehtäviä. Näiden toimintaa varten on perustamisen yhteydessä vahvistettava niille ohjesäännöt ja toimintaohjeet.

15 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kahden varsinaisen kokouksen päätöksellä, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja muutosta kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä.

16 YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 2/3 kannatus läsnöolevien äänimäärästä.

17 VAROJEN KÄYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin viimeksi pidetty purkamiskokous päättää. Varat on kuitenkin käytettävä näiden sääntöjen 2§ mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

18 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määrätty, noudatettakoon yhdistyslakia.